gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-

Analiza turystyki polsko-japońskiej i perspektywy jej rozwoju

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Poniżej zamieszczamy fragment pracy magisterskiej Lindy Czernichowskiej, absolwentki Wydziału Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Praca magisterska pt. "Analiza turystyki polsko-japońskiej i perspektywy jej rozwoju" została napisana w 2010 r. w Katedrze Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem dr Tomasza Kochańczyka.
STRESZCZENIE
Praca poświęcona jest zagadnieniom turystyki polsko-japońskiej oraz perspektywom jej rozwoju. Popularność Japonii w Polsce datuje się od początku XX w. Obecnie Japonia jest krajem dobrze znanym w Polsce, ponieważ ludzie są zainteresowani japońską egzotyką oraz pełni podziwu dla współczesnych japońskich dokonań. Jednak Japonia nigdy nie była popularnym celem wyjazdów turystycznych. Praca niniejsza podejmuje próbę analizy polskiej turystyki zagranicznej w zakresie wyjazdów do Japonii oraz zawiera charakterystykę ruchu turystycznego w Polsce z uwypukleniem przyjazdów turystów japońskich.
Praca przybliża Kraj Kwitnącej Wiśni i pokazując wybrane atrakcje turystyczne - zwłaszcza na Honshu i w jej najważniejszym mieście - Tokio- oraz tradycje i ciekawostki, ukazuje jak bardzo interesującym krajem jest Japonia i jak wiele ma do zaoferowania turystom zagranicznym. Praca została wzbogacona o zdjęcia autorskie wykonane w trakcie podróży autorki po Japonii.
W pracy pokazane zostały warunki jakie istnieją dla turystów zagranicznych w Japonii i w Polsce, a także wybrane problemy i bariery dla funkcjonowania turystów w obu krajach.
Zasadniczą częścią pracy jest ankieta, jej wyniki oraz wnioski płynące z badań oraz wywiadów przeprowadzonych w Japonii z osobami zainteresowanymi turystyką. Z ankiety wynika, że wzrasta zainteresowanie Japonią w Polsce i praca wskazuje, że istnieje szereg czynników - jak np. nowe bezpośrednie połączenia lotnicze, lepsza informacja turystyczna, promocja Polski w związku z Rokiem Chopina i nie tylko, popularyzacja znajomości języka i kultury japońskiej, które sprawią, że turystyka polsko-japońska wejdzie w nową dynamiczną fazę rozwoju.
1.1 Zakres, cel pracy oraz założenia metodyczne badań
  • Zakres pracy
Japonia to egzotyczny i odległy kraj, od lat fascynujący Polaków odmiennością kulturową. Na przełomie XIX i XX wieku do Japonii zaczęli docierać polscy podróżnicy oraz badacze, wśród nich dwaj zesłańcy na Syberię, etnolog Bronisław Piłsudski oraz etnograf i pisarz Wacław Sieroszewski (Pałasz-Rutkowska, Romer 2009). Pierwszy, stał się jednym z najwybitniejszych znawców języka i kultury Ajnów. Drugi, pisał potem o Japonii we wspomnieniach i opowiadaniach. Za datę rozpoczęcia oficjalnych stosunków polsko-japońskich uznaje się 1919 r., kiedy to po zakończeniu I wojny światowej Japonia uznała niepodległą Polskę.
W Japonii, pierwsze informacje o ziemiach polskich pochodzą z 1892 r. kiedy to major Fukushima Yasumasa, podróżujący samotnie na koniu z Berlina do Władywostoku (1892-1893), odwiedził tereny ziem polskich i Królestwa Polskiego. Na polecenie Sztabu Generalnego swojej armii zbierał informacje o armiach europejskich, a zwłaszcza rosyjskiej.
Patrząc z punktu widzenia Japończyków, Polska była od dawna obiektem zainteresowania przede wszystkim ze względu na Fryderyka Chopina, który ma w Japonii wielu wielbicieli. Zainteresowanie muzyką zachodnią, w tym muzyką Chopina, nastąpiło w Japonii wraz z modernizacją kraju w epoce Meiji (1868-1912). Około 150 lat temu, kiedy Japonia otwierała się na europejskie wpływy, dużo łatwiej było zorganizować koncert z udziałem fortepianu niż koncert symfoniczny, dlatego właśnie spopularyzowała się muzyka fortepianowa. Z kolei w odniesieniu do najnowszej historii, Polska znalazła się na pierwszych stronach gazet japońskich w latach 80., w związku z ruchem Solidarności i w konsekwencji z obaleniem komunizmu w Europie Wschodniej.
Jednak dopiero od ostatnich kilku lat - a zwłaszcza od czasu zniesienia obowiązku posiadania wizy (1999), wejścia Polski do Unii Europejskiej (2004) oraz otwarcia Biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio (2004), otworzył się zupełnie nowy rozdział w relacjach polsko-japońskich, dający początek szeroko rozumianej współpracy w zakresie turystyki polsko-japońskiej. I mimo, że są to dopiero początki, można już obecnie mówić o zjawisku turystyki polsko-japońskiej i zbadać, jakie są szanse i perspektywy jej rozwoju.
Zakres pracy wytyczają ostatnie lata, kiedy zaczęto organizować pierwsze wyjazdy grupowe Japończyków do Polski reklamowane przez JTB (Japan Travel Bureau - Kabushiki gaisha jeitibi) i organizowane we współpracy z ośrodkami polskimi, oraz od kiedy zniesiono wizy i Polacy zaczęli także przyjeżdżać do Japonii w celach turystycznych. Zakres pracy obejmuje wymianę turystyczną pomiędzy Polską i Japonią. Z analizy przyjazdów cudzoziemców do Polski w latach 1995, 2000 i 2005 (Jurewicz, Smalikowska-Sawczuk 2009) wynika, że Polska posiada dodatnie saldo turystyki zagranicznej, ale prezentuje się ono bardzo skromnie - pomiędzy 1,1 i 2,5 mld USD i że nastąpił w Polsce spadek liczny turystów zagranicznych. W Japonii jest w ogóle saldo ujemne i rząd (Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Gaimusho) od kilku lat prowadzi kampanię "Visit Japan" mającą na celu zachęcenie zagranicznych turystów do przyjazdów do Japonii. Kampania jest popularyzowana przez Japońską Organizację Turystyczną JNTO (Nihon seifu kankou kyoku). Z danych liczbowych dotyczących kosztu pobytu turystów zagranicznych w 2005 r. (Jurewicz, Smalikowska-Sawczuk 2009) wynika, że największe kwoty pozostawiali turyści zagraniczni w Japonii (1843 USD na osobę), natomiast pobyty w Polsce turystów zagranicznych należały do jednych z najtańszych (414 USD na osobę). Wynika z tego, że Polska mało zarabia na turystyce zagranicznej i że powinniśmy nauczyć się czerpać z niej zyski.
  • Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest zasygnalizowanie potrzeby rozwinięcia turystyki zagranicznej nakierowanej na Japonię. To oznacza przyciągnięcie do Polski turystów japońskich oraz zwiększenie wyjazdów turystów polskich, co powinno spowodować zaciekawienie egzotycznymi dla Japończyków przybyszami i w konsekwencji większe zainteresowanie Polską. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie analizy wymiany turystycznej pomiędzy Polską i Japonią oraz określenie, jakie są i od czego zależą perspektywy jej rozwoju. Zjawisko rozpatrywane jest z punktu widzenia Polski i turysty polskiego wyjeżdżającego do Japonii oraz z punktu widzenia Polski, jako kraju mającego stanowić atrakcję dla turysty japońskiego przyjeżdżającego do Polski. Punktem wyjścia jest opis, zasad i warunków rządzących wyjazdami turystów polskich do Japonii oraz Japończyków do Polski. Omówienie statystyki dotyczącej turystyki polsko-japońskiej i japońsko-polskiej pozwala na wskazanie barier i przeszkód. Następnie praca opisuje to, co oba kraje mają najlepszego do zaoferowania turystom, czyli atrakcyjność turystyczną Japonii oraz wymienia te atrakcje polskie, które mogą zaciekawić i przyciągnąć turystów japońskich do Polski. Praca stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Japonia jest popularna w Polsce i przywołuje sentymenty polsko-japońskie. Praca opisuje także, jakie są bariery dla turystów zagranicznych w Japonii i Polsce.
  • Założenia metodyczne badań
Metodą pracy są własne badania, wyjazdy turystyczne do Japonii oraz przeprowadzenie wywiadów i ankiety (Pullo 2001). Ankieta na temat turystyki polsko-japońskiej, którą wypełniło ok. 80 osób, została w pracy przedstawiona i omówione zostały wnioski wypływające z ankiety. Ponadto zamieszczony został wywiad z konsulem RP w Tokio. Analiza wywiadu i ankiety, a także wnioski wypływające z poszczególnych rozdziałów pracy, posłużyły jako jej podsumowanie. Badania zostały przeprowadzone za pomocą strony internetowej www.ankietka.pl, gdzie każdy mógł wypełnić ankietę anonimowo. Ankieta została skierowana do osób posiadające obywatelstwo japońskie lub polskie, ale większość respondentów to obywatele polscy mieszkający w Polsce lub w Japonii. Grupą badawczą są osoby o różnym przedziale wiekowym, o różnym wykształceniu, zamieszkujące głównie miasta. Dodatkowo opinie zostały uzyskane w Ambasadzie RP w Tokio, w Biurze Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio oraz w biurach podróży w Polsce zajmujących się turystyka polsko-japońską.
Wnioski zostały sporządzone na podstawie wyników ankiety oraz własnych badań, obserwacji oraz doświadczeń z pobytu w Japonii. W części wnioskowej praca podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: "Czy i jakie są perspektywy rozwoju turystyki polsko - japońskiej".
Zaloguj się, by skomentować
© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się