gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 72

Galeria

A+ A A-

Kształcenie dzieci polskich przebywających za granicą

Oceń ten artykuł
(1 głos)
W Japonii niestety nie ma jeszcze polskiej szkoły dla dzieci polonijnych, co martwi wielu rodziców. Mam jednak dla Państwa interesującą informację, którą opracowałam na podstawie stron internetowych polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl/oswiata/).


Otóż, w związku z coraz liczniejszymi okresowymi wyjazdami rodzin polskich do pracy w krajach europejskich i pozaeuropejskich, ważnym problemem staje się kształcenie dzieci, które powinny spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W większości krajów europejskich oraz w niektórych krajach pozaeuropejskich (np. Chiny, Indie) funkcjonują przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej szkoły i szkolne punkty konsultacyjne oraz ich filie zwane dalej „szkołami polskimi”. Każda ze szkół polskich realizuje ramowy lub uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Ramowy plan nauczania obejmuje wszystkie przedmioty nauczania obowiązujące w poszczególnych typach szkół polskiego systemu oświaty. Natomiast na uzupełniający plan nauczania składają się następujące przedmioty: język polski, historia polski, geografia Polski, wiedza o społeczeństwie. Ponadto w wielu szkołach polskich realizujących plan uzupełniający nauczania jest w znacznie ograniczonym zakresie i formie zajęć dodatkowych - matematyka. Nauczanie w szkołach polskich odbywa się w systemie dziennym lub w formie korespondencyjnej, jako tzw. kształcenie na odległość. W roku szkolnym 2005/2006 funkcjonowało poza granicami Polski 11 zespołów szkół, 41 szkolnych punktów konsultacyjnych i 12 filii.

Do powyższych szkół polskich przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego lub narodowości polskiej niebędących obywatelami polskimi. Organem prowadzącym szkoły polskie jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wszystkie szkoły polskie wydają dzieciom legitymację szkolną oraz świadectwa szkolne, które zaliczają prawnie kurs z j. polskiego, historii Polski, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie. Zadania zwiazane z organizacją kształcenia w szkołach polskich koordynuje Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 57, tel. (022) 622-37-92 lub (022) 622-37-93; strona w internecie: www.spzg.pl

Powyższa placówka edukacyjna realizuje za granicami Polski nauczanie na odległość czyli w systemie korespondencyjnym. Działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn 2 września 2004 r.
Co powinni zrobić rodzice dzieci polonijnych w Japonii, aby ich pociechy mogły uczyć sie po polsku?

W celu zapisania dziecka do szkoły polskiej należy pobrać ze strony internetowej www.spzg.pl „podanie-kwestionariusz”oraz formularze odpowiednich dla ucznia testów kontrolnych, następnie wysyłać wypełnione przez dziecko testy kontrolne z określonych przedmiotów w terminach podanych przez szkołę polską, a które pokrywają sie z semestrami nauki w polskim systemie edukacji. Na w/w stronie internetowej rodzice znajdą również listę podręczników, na podstawie których dziecko powinno uczyć się w domu oraz listę lektur zalecanych do przeczytania przez ucznia. Świadectwo ukończenia klasy uczeń otrzymuje na podstawie ocen przesłanych testów oraz egzaminu pisemnego i ustnego w warszawskiej siedzibie Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, przy ul. Solec 57, w okresie lata (lipiec-sierpień).

Od września rozpoczął się w Polsce rok szkolny 2006/2007, jest wiec za późno na włączenie się w bieżącym roku szkolnym do nauki w szkole polskiej. Zachęcam jednak rodziców do składania podania o przyjęcie dziecka do szkoły polskiej w przyszłym roku szkolnym 2007/2008.

Gazeta polska w Japonii nr 6 (51), grudzień 2006
Zaloguj się, by skomentować
© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się